[FIDES] Kondolencje Przewodniczącej BETH

Jerzy Witczak witczak w pwt.wroc.pl
Nie, 18 Kwi 2010, 20:52:46 CEST


Przekazuję otrzymane w niedzielę 18 kwietnia kondolencje Przewodniczącej 
BETH, pani Odile Dupont - napisane po angielsku i francusku. Poniżej 
załączam tłumaczenie. Wysyłam do niej podziękowanie od nas wszystkich.
ks.JW

-------------------------

Dear Polish friends,In the name of BETH, I want you to know how deeply afflicted we are by the 
tragic events your country is going through.

In a moment when historical truth seemed to be coming to birth again, the 
death of so many political, military and intellectual elites of Poland 
saddens us.

It seems that History is repeating itself, and that hope is far away.

And because of the blowout of a volcano, Poland will not receive the 
worldwide tribute prepared by the leaders of the world.Despite all the present sad events, know that your country is an example for 
us : we don't forget that, thanks to Solidarnosc and John-Paul II, the 
communism of the USSR collapsed. The peaceful way that your country chose to 
bring about change, is an example of what Faith can bring to the world, of 
the message of peace and truth delivered by Jesus.

Hopefully, Faith will guide the leaders of Poland, so that once more, your 
beautiful and beloved country stands up again.With kind regards

Bien chers amis polonais,Je tiens a vous dire, au nom de BETH, a quel point nous sommes peinés par 
les évenements tragiques que traverse votre pays.

Au moment ou il semblait que la vérité historique renaissait enfin, la 
disparition de tant de membres des élites politique, militaire et 
intellectuelle de votre nation nous consterne.

Il semble que l'histoire se répete, voulant vous faire perdre l'espoir.

Au meme moment, l'éruption de volcans en Islande vous prive d'une partie de 
l'hommage mondial que se préparaient a vous donner les chefs d'état de la 
planete.Sachez en ce jour, malgré tout ce qui se passe, que votre pays reste pour 
nous un exemple. Nous n'oublions pas que grâce a Solidarnosc, grâce a 
Jean-Paul II, le communisme de l'URSS a vacillé et s'est effondré. Voila 
comment votre pays, si meurtri par l'histoire, a été un exemple de ce que la 
foi peut faire de mieux quand elle est portée par des hommes qui sont 
habités par le message de paix et de vérité du Christ.

Que cette foi éclaire les responsables de la Pologne, pour qu'une fois 
encore, votre beau pays que nous aimons tant, se releve de ses blessures.

Avec ma profonde amitié.Odile Dupont
Odile Dupont
Directrice des bibliotheques
Institut catholique de Paris
21 rue d'Assas
75270 Paris cedex 06
Tel : 01 44 39 52 97
Fax : 01 44 39 52 98
o.dupont w icp.fr

==================================================

Drodzy Polscy Przyjaciele!

W imieniu BETH chcę, abyście wiedzieli, jak bardzo jesteśmy dotknięci 
tragicznymi wydarzeniami, które przeżywa Wasz kraj. W momencie, kiedy 
historyczna prawda zdawała się rodzić na nowo, śmierć tak wielu 
politycznych, wojskowych i intelektualnych elit napełniła nas smutkiem. 
Wygląda tak, jakby Historia się powtarzała, i jakby nadzieja była daleko. 
Również z powodu wybuchu wulkanu, który sprawił, że Polska nie otrzyma tak 
szerokiego hołdu, przygotowanego przez światowych przywódców.

Pomimo wszystkich obecnych zasmucających wydarzeń wiedzcie, że Wasz kraj 
jest dla nas przykładem. Nie zapomiamy, że dzięki "Solidarności" i Janowi 
Pawłowi II upadł sowiecki komunizm. Pokojowa droga, jaką wybrał Wasz kraj, 
aby dokonać zmiany, jest przykładem tego, co wiara może przynieść światu, 
przykładem orędzia pokoju i prawdy, głoszonego przez Jezusa. Jestem pełna 
nadziei, że wiara będzie tak prowadzić przywódców Polski, że jeszcze raz 
Wasz piękny i umiłowany kraj znowu się podniesie.

Z wyrazami szacunku

Odile Dupont
Dyrektor Biblioteki
Instytutu Katolickiego w Paryżu
Więcej informacji o liście Fides-lista