[FIDES] Fides Biuletyn

Bogumiła Warząchowska bogumila.warzachowska w us.edu.pl
Wto, 22 Sie 2017, 11:55:23 CEST


W poprzednim mailu wkradł się błąd w nagłówku, przepraszam i pozdrawiam


Szanowni Państwo,
Zarząd Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES 
uprzejmie prosi o nadsyłanie artykułów, komunikatów,

sprawozdań, recenzji i wszelkich materiałów do kolejnego numeru: 2018/1  
do dnia 31.10.2017 roku. Ze względu na to, że czasopismo jest recenzowane i punktowane wszystkie materiały
powinny wpłynąć w nieprzekraczalnym terminie.Proszę o przygotowanie bibliografii załącznikowej według zamieszczonego wzoru oraz streszczenia i słów kluczowych w języku polskim i angielskim

Z wyrazami szacunku.
Bogumiła Warząchowska

Informacje dla autorów
Osoby, które chcą opublikować swoje artykuły, sprawozdania, recenzje czy komunikaty w półroczniku „Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych”, powinny przesłać tekst w wersji elektronicznej na adres redaktora naczelnego — Bogumiły Warząchowskiej, e-mail: bogumila.warzachowska w us.edu.pl. Terminy nadsyłania materiałów:

 a.. Do 31 stycznia (do nr 2 w roku kalendarzowym), 
 b.. Do 31 października (do nr 1 w roku kolejnym).
Teksty powinny spełniać następujące wymagania edytorskie:

Zasady ogólne

 1.. Format pliku: rozszerzenia .rtf, .doc, .docx lub .odt 
 2.. Format dokumentu: A4, marginesy 2,5 cm. Czcionka Times New Roman, 12, interlinia 1,5. 
 3.. Nie formatujemy dodatkowo artykułu ani jego części, jak tytuły i numery punktów. Nie wprowadzamy ręcznego dzielenia wyrazów ani dodatkowych odstępów. Nie używamy tabulatorów do wcięć pierwszego wersu. 
 4.. Imię i nazwisko autora podajemy na początku artykułu powyżej tytułu. W przypisie podajemy pełną nazwę biblioteki lub instytucji, w której pracuje autor, oraz miejscowość. 
 5.. Numeracja części artykułu wg wzoru:

  1.  … 
     1.1.  … 
     1.2.  … 
  2.  …  itd.
 6.. Stosujemy przypisy dolne zgodnie z podanym niżej formatem. 
 7.. Opisy bibliograficzne materiałów wykorzystanych w tekście opracowane na podstawie przypisów należy umieścić na końcu tekstu w bibliografii załącznikowej w układzie alfabetycznym autorów (redaktorów) zgodnie z podanym niżej formatem. W bibliografii załącznikowej powinny się znaleźć: książki, fragmenty z prac zbiorowych, artykuły z czasopism, dokumenty elektroniczne. 
 8.. Do artykułu dołączamy słowa kluczowe oraz krótkie streszczenie w języku angielskim lub przynajmniej w języku polskim. Nie dotyczy to komunikatów, recenzji i sprawozdań. 
 9.. Zdjęcia przysyłamy jako załączniki w formacie jpg nie większe niż 2 MB. Nie umieszczamy zdjęć w tekście, tylko zaznaczamy miejsce, w którym chcemy je umieścić, podając nazwę pliku z załącznika.
Zasady szczegółowe

 1.. Cytaty w tekście zasadniczym i w przypisach podajemy w cudzysłowie „ ”, pismem zwykłym (statywą), a nie kursywą (nigdy nie stosujemy podwójnego znacznika), w zakończeniu cytatu zachowując kolejność: cudzysłów, numer przypisu, kropka (lub przecinek), np.: ”23. 
 2.. Cytaty wewnątrz cytatów zaznaczamy cudzysłowem podwójnym: « » . 
 3.. Przy pomijaniu fragmentu cytatu wewnątrz zdania stosujemy nawias okrągły i wielokropek: (...). Nie stosujemy ich, pomijając fragment cytatu na początku lub na końcu zdania cytowanego. 
 4.. Kursywą w tekście zasadniczym zaznaczamy: 
  a.. tytuły książek, czasopism, artykułów, 
  b.. wyrażenia obcojęzyczne i własne, 
  c.. szczególne wyrażenia, które chcemy wyróżnić.
 5.. Określenia czasu piszemy w tekście zasadniczym bez skrótów, np.: 2 marca 1878 roku, w XIX wieku. Nie stosujemy skrótów: r. (rok) i w. (wiek). 
 6.. W tekście używamy myślników (półpauzy) „—”. Dywizów (krótkich znaków) bez spacji: „-” używamy tylko między cyframi (liczbami) w oznaczeniu stron lub dat np. 9-89.
Format przypisów

 1.. Książki:
 J. Bednarczyk, Ewangelizacyjna rola bibliotek parafialnych w Archidiecezji Krakowskiej, Kraków 2007, s. 15-20. 
 2.. Artykuły z prac zbiorowych:
 J. Witczak, Biblioteka PFT i MWSD w służbie akademickiej teologii, w: Służcie Panu z weselem, t. 1, pod red. I. Deca, Wrocław 2000, s. 231-241. 
 3.. Hasła z encyklopedii (musi być tytuł hasła):
 L. Grzebień, Biblioteki kościelne w Polsce, w: Encyklopedia katolicka, pod red. F. Gryglewicza, t. 2, Lublin 1976, k. 509. 
 4.. Artykuły z czasopism: 
 N. Widok, Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego Śląska Opolskiego, „Rocznik Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego” 2 (1995), s. 31-34.
 Jeśli jest rocznik i zeszyt, to piszemy: 1,6 (1999), s. 25 (1 – tom, 6 – zeszyt, 1999 – rok). 
 5.. Adresy stron internetowych (na końcu tylko data dostępu, bez odstępów po kropkach): 
 Archidiecezjalne Archiwum w Szczecinie, http://www.archiwum.szczecin.pl/?art_id=228, 08.11.2011. 
 6.. Dokumenty elektroniczne (musi być najpierw tytuł hasła bądź artykułu, na końcu data dostępu bez odstępów po kropkach): 
 Ormianie w Polsce, http://pl.wikipedia.org/wiki/Ormianie_w_Polsce, 20.03.2012.
Format bibliografii załącznikowej

 1.. Książki:
 Bednarczyk Jan (2007). Ewangelizacyjna rola bibliotek parafialnych w Archidiecezji Krakowskiej. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Teologicznej w Krakowie. 
 2.. Artykuły z prac zbiorowych:
 Witczak Jerzy (2000). Biblioteka PFT i MWSD w służbie akademickiej teologii. W: Ignacy Dec (red.), Służcie Panu z weselem t. 1, (s. 231-241). Wrocław: Papieski Fakultet Teologiczny. 
 3.. Hasła z encyklopedii (musi być tytuł hasła):
 Grzebień Ludwik (1976). Biblioteki kościelne w Polsce. W: Feliks Gryglewicz (red.), Encyklopedia katolicka t. 2, (k. 505-510). Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 
 4.. Artykuły z czasopism: 
 Widok Norbert (1995). Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego Śląska Opolskiego. Rocznik Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego 2 (1995), s. 31-34.
 Pidłypczak-Majerowicz Maria (2014). Badania proweniencyjne w bibliotekach kościelnych. Fides Biuletyn Bibliotek Kościelnych 39 (1), s. 3-13. 
 5.. Adresy stron internetowych (na końcu tylko data dostępu, bez odstępów po kropkach): 
 Archidiecezjalne Archiwum w Szczecinie, http://www.archiwum.szczecin.pl/?art_id=228,08.11.2011. 
 6.. Dokumenty elektroniczne (musi być najpierw tytuł hasła bądź artykułu, na końcu data dostępu bez odstępów po kropkach): 
 Ormianie w Polsce, http://pl.wikipedia.org/wiki/Ormianie_w_Polsce,20.03.2012. 
 7.. Norma: 
 (Hasło opisu bibliograficznego, 2002). Hasło opisu bibliograficznego – Hasło osobowe PN-N-01229. PN-N-01229:2002. (2002). Warszawa: PKN. 
 8.. Akty prawne: 
 (Ustawa, 1997). Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. (Dz.U. 1997, nr 85 poz. 539).
 (Rozporządzenie, 2012). Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu z dnia 2 kwietnia 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 390).--------------------------------------------------------------------------------
_______________________________________________
Lista dyskusyjna Federacji FIDES
Fides-lista w fides.org.pl
http://fidkar.fides.org.pl/mailman/listinfo/fides-lista
-------------- następna część ---------
Załącznik HTML został usunięty...
URL: <http://fidkar.fides.org.pl/pipermail/fides-lista/attachments/20170822/38107589/attachment.html>


Więcej informacji o liście Fides-lista