[FIDES] Fw: Fw: Biuletyn

k.materska w uksw.edu.pl k.materska w uksw.edu.pl
Pią, 17 Mar 2017, 12:07:47 CET


  

Miłko Droga, 

 zauważyłam, że w formacie przypisów jest OK, ale w
formacie bibliografii załącznikowej są błędy - brakuje spacji, co
sprawia wrażenie, że data należy do adresu http. 

	* Adresy stron
internetowych (na końcu tylko data dostępu, bez odstępów po kropkach):

Archidiecezjalne Archiwum w Szczecinie,
http://www.archiwum.szczecin.pl/?art_id=228, 08.11.2011.  
	* Dokumenty
elektroniczne (musi być najpierw tytuł hasła bądź artykułu, na końcu
data dostępu bez odstępów po kropkach): 
_Ormianie w Polsce_,
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ormianie_w_Polsce, 20.03.2012.  

Wstawiłam
spacje w miejsca zaznaczone kolorem. 

Co znaczy w formacie przypisów p.
6 zapis: Dokumenty elektroniczne (musi być najpierw tytuł hasła..?  

O
jakie hasło chodzi?

Przepraszam, że się czepiam, ale to dla dobra
Biuletynu i autorów :-) 

Uściski, 

Kasia 

On Fri, 17 Mar 2017
08:57:48 +0100, Bogumiła Warząchowska wrote: 

> Szanowni Państwo, 
> 
>
Zarząd Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES 
> 
> uprzejmie prosi o
nadsyłanie artykułów, komunikatów, 
> 
> sprawozdań, recenzji i
wszelkich materiałów do kolejnego numeru: 2017/2 
> do dnia 31.03.2017
roku. 
> 
> Ze względu na to, że czasopismo jest recenzowane i
punktowane wszystkie materiały
> powinny wpłynąć w nieprzekraczalnym
terminie. 
> 
> Proszę o przygotowanie bibliografii załącznikowej według
zamieszczonego wzoru oraz streszczenia i słów kluczowych w języku
polskim i angielskim
> 
> Z wyrazami szacunku.
> Bogumiła Warząchowska

> 
> INFORMACJE DLA AUTORÓW
> 
> Osoby, które chcą opublikować swoje
artykuły, sprawozdania, recenzje czy komunikaty w półroczniku „Fides.
Biuletyn Bibliotek Kościelnych", powinny przesłać tekst w wersji
elektronicznej na adres redaktora naczelnego -- Bogumiły Warząchowskiej,
e-mail: bogumila.warzachowska w us.edu.pl. Terminy nadsyłania materiałów:

> 
> * Do 31 marca (do nr 2 w roku kalendarzowym), 
> * Do 31
października (do nr 1 w roku kolejnym).
> 
> Teksty powinny spełniać
następujące WYMAGANIA EDYTORSKIE: 
> 
> ZASADY OGÓLNE 
> 
> * Format
pliku: rozszerzenia .rtf, .doc, .docx lub .odt 
> * Format dokumentu:
A4, marginesy 2,5 cm. Czcionka Times New Roman, 12, interlinia 1,5. 
> *
Nie formatujemy dodatkowo artykułu ani jego części, jak tytuły i numery
punktów. Nie wprowadzamy ręcznego dzielenia wyrazów ani dodatkowych
odstępów. Nie używamy tabulatorów do wcięć pierwszego wersu. 
> * Imię i
nazwisko autora podajemy na początku artykułu powyżej tytułu. W
przypisie podajemy pełną nazwę biblioteki lub instytucji, w której
pracuje autor, oraz miejscowość. 
> 
> * Numeracja części artykułu wg
wzoru:
> 
>> 1. … 
>> 1.1. … 
>> 1.2. … 
>> 2. … itd.
> * Stosujemy
przypisy dolne zgodnie z podanym niżej formatem. 
> * Opisy
bibliograficzne materiałów wykorzystanych w tekście opracowane na
podstawie przypisów należy umieścić na końcu tekstu w BIBLIOGRAFII
ZAŁĄCZNIKOWEJ w układzie alfabetycznym autorów (redaktorów) zgodnie z
podanym niżej formatem. W bibliografii załącznikowej powinny się
znaleźć: książki, fragmenty z prac zbiorowych, artykuły z czasopism,
dokumenty elektroniczne. 
> * Do artykułu dołączamy słowa kluczowe oraz
krótkie streszczenie w języku angielskim lub przynajmniej w języku
polskim. Nie dotyczy to komunikatów, recenzji i sprawozdań. 
> * Zdjęcia
przysyłamy jako załączniki w formacie jpg nie większe niż 2 MB. Nie
umieszczamy zdjęć w tekście, tylko zaznaczamy miejsce, w którym chcemy
je umieścić, podając nazwę pliku z załącznika.
> 
> ZASADY SZCZEGÓŁOWE

> 
> * Cytaty w tekście zasadniczym i w przypisach podajemy w
cudzysłowie „ ", pismem zwykłym (statywą), a nie _kursywą_ (nigdy nie
stosujemy podwójnego znacznika), w zakończeniu cytatu zachowując
kolejność: cudzysłów, numer przypisu, kropka (lub przecinek), np.: "23.

> * Cytaty wewnątrz cytatów zaznaczamy cudzysłowem podwójnym: « » . 
>
* Przy pomijaniu fragmentu cytatu wewnątrz zdania stosujemy nawias
okrągły i wielokropek: (...). Nie stosujemy ich, pomijając fragment
cytatu na początku lub na końcu zdania cytowanego. 
> 
> * Kursywą w
tekście zasadniczym zaznaczamy: 
> 
> * tytuły książek, czasopism,
artykułów, 
> * wyrażenia obcojęzyczne i własne, 
> * szczególne
wyrażenia, które chcemy wyróżnić.
> 
> * Określenia czasu piszemy w
tekście zasadniczym bez skrótów, np.: 2 marca 1878 roku, w XIX wieku.
Nie stosujemy skrótów: r. (rok) i w. (wiek). 
> * W tekście używamy
myślników (półpauzy) „--". Dywizów (krótkich znaków) bez spacji: „-"
używamy tylko między cyframi (liczbami) w oznaczeniu stron lub dat np.
9-89.
> 
> FORMAT PRZYPISÓW 
> 
> * Książki:
> J. Bednarczyk,
_Ewangelizacyjna rola bibliotek parafialnych w Archidiecezji
Krakowskiej_, Kraków 2007, s. 15-20. 
> * Artykuły z prac zbiorowych:
>
J. Witczak, _Biblioteka PFT i MWSD w służbie akademickiej teologii_, w:
_Służcie Panu z weselem_, t. 1, pod red. I. Deca, Wrocław 2000, s.
231-241. 
> * Hasła z encyklopedii (musi być tytuł hasła):
> L.
Grzebień, _Biblioteki kościelne w Polsce_, w: _Encyklopedia katolicka_,
pod red. F. Gryglewicza, t. 2, Lublin 1976, k. 509. 
> * Artykuły z
czasopism: 
> N. Widok, _Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego
Śląska Opolskiego_, „Rocznik Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego"
2 (1995), s. 31-34.
> Jeśli jest rocznik i zeszyt, to piszemy: 1,6
(1999), s. 25 (1 - tom, 6 - zeszyt, 1999 - rok). 
> * Adresy stron
internetowych (na końcu tylko data dostępu, bez odstępów po kropkach):

> Archidiecezjalne Archiwum w Szczecinie,
http://www.archiwum.szczecin.pl/?art_id=228, 08.11.2011. 
> * Dokumenty
elektroniczne (musi być najpierw tytuł hasła bądź artykułu, na końcu
data dostępu bez odstępów po kropkach): 
> _Ormianie w Polsce_,
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ormianie_w_Polsce, 20.03.2012. 
> 
> FORMAT
BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ 
> 
> * Książki:
> Bednarczyk Jan (2007).
_Ewangelizacyjna rola bibliotek parafialnych w Archidiecezji
Krakowskiej_. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Teologicznej w
Krakowie. 
> * Artykuły z prac zbiorowych:
> Witczak Jerzy (2000).
Biblioteka PFT i MWSD w służbie akademickiej teologii. W: Ignacy Dec
(red.), _Służcie Panu z weselem_ t. 1, (s. 231-241). Wrocław: Papieski
Fakultet Teologiczny. 
> * Hasła z encyklopedii (musi być tytuł
hasła):
> Grzebień Ludwik (1976). Biblioteki kościelne w Polsce. W:
Feliks Gryglewicz (red.), _Encyklopedia katolicka_ t. 2, (k. 505-510).
Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 
> *
Artykuły z czasopism: 
> Widok Norbert (1995). Biblioteka Wyższego
Seminarium Duchownego Śląska Opolskiego. _Rocznik Biblioteki Głównej
Uniwersytetu Opolskiego_ 2 (1995), s. 31-34.
> Pidłypczak-Majerowicz
Maria (2014). Badania proweniencyjne w bibliotekach kościelnych. _Fides
Biuletyn Bibliotek Kościelnych_ 39 (1), s. 3-13. 
> * Adresy stron
internetowych (na końcu tylko data dostępu, bez odstępów po kropkach):

> Archidiecezjalne Archiwum w Szczecinie,
http://www.archiwum.szczecin.pl/?art_id=228,08.11.2011. 
> * Dokumenty
elektroniczne (musi być najpierw tytuł hasła bądź artykułu, na końcu
data dostępu bez odstępów po kropkach): 
> _Ormianie w Polsce_,
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ormianie_w_Polsce,20.03.2012. 
> * Norma:

> (Hasło opisu bibliograficznego, 2002). Hasło opisu bibliograficznego
- Hasło osobowe PN-N-01229. PN-N-01229:2002. (2002). Warszawa: PKN. 
> *
Akty prawne: 
> (Ustawa, 1997). Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o
bibliotekach. (Dz.U. 1997, nr 85 poz. 539).
> (Rozporządzenie, 2012).
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie
sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych
oraz ustalenia ich wykazu z dnia 2 kwietnia 2012 r. (Dz.U. 2012, poz.
390). 
> 
> -------------------------
>
_______________________________________________
> Lista dyskusyjna
Federacji FIDES
> Fides-lista w fides.org.pl
>
http://fidkar.fides.org.pl/mailman/listinfo/fides-lista 
> 
>
-------------------------
>
_______________________________________________
> Lista dyskusyjna
Federacji FIDES
> Fides-lista w fides.org.pl
>
http://fidkar.fides.org.pl/mailman/listinfo/fides-lista

  
-------------- następna część ---------
Załącznik HTML został usunięty...
URL:  <http://fidkar.fides.org.pl/pipermail/fides-lista/attachments/20170317/049caec7/attachment.html>


Więcej informacji o liście Fides-lista